Meist ja olulised dokumendid

Talllinna Reumaühing MTÜ ühendab Tallinna ja Harjumaa luu-, liigese- ja sidekoehaigeid, nende pereliikmeid, meditsiinitöötajaid ja teisi inimesi.

Ühing sai alguse 1991. a. loodud Eesti Reuma osakonnast, mis registreeriti Tallinna iseseisva ühendusena.
2001. a. Tallinna Reumaühenduse loomisega on seotud tuntud rematoloogid – Oivi Aakre, Ester Luiga, Tõnu Peets, Piia Tuvik, Marge Esko ja patsientidest Maire-Liis Hääl, Milvi Raamat, Asta Põldmäe, Asta Piksaar, Aime Kristenbrun. Nende poolt loodud traditsioone kannab jõuliselt edasi tänane Tallinna Reumaühing.

Tallinna Reumaühendusest sai Tallinna Reumaühing 25.05.2021.a üldkoosoleku otsusega. 2022.a. on ühingul plaanis muuta ka logo.

Tallinna Reumaühing järgib ja peab oluliseks vabaühenduste eetilisi põhimõtteidhttps://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/

Ühing korraldab regulaarselt ja igakuiselt piirkonna luu-ja liigesehaigete infopäevi ja jututubasid Tallinnas Endla tn 59 asuvas Tallinna Puuetega Inimeste Koja Tegevuskeskuses ja lisaks koolitusüritustel väljaspool Tallinna, suvekoolitusi ja regulaarselt ühiseid liikumistreeningut.

Välja on antud ka uuringu mitmete toimetulekute trükiseid – teabelehte patsientide toimetulekuid. Tallinna Reumaühing koondab ligi 200 liiget.

Ühendust juhib 5 – liikmeline juhatus :

1. Külli Halenius – kylli@tallinnareumauhendus.ee
juhatuse esimees, sotsiaalnõustaja, liikumisterapeut ja massöör
2. Marge Esko – marge@tallinnareumauhendus.ee
reumatoloog MD, ühingu programmi ja koolituse meditsiiniliini nõustaja
3. Reet Mihkli – reet@tallinnareumauhendus
,.ee projektide liikmete registreerimine
4. Vilma Einmann – vilma@tallinnareumauhendus.ee
projektide koordinaator, kontaktide hoidmine liikmetega

5.Ivi Abram – ivi@tallinnareumauhendus.ee ühingu liikumisprojektide ja taastusravi koordinaator, füsioterapeut, nõustaja

Tallinna Reumaühingu majandusaasta aruanded:

Tallinna_Reumauhing-aruanne_2020 (1) (1)

Tallinna_Reumauhing-aruanne_2019 (1)

Tallinna Reumaühingu kehtiv põhikiri seisuga 25.05.2022.a.

MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA REUMAÜHING

PÕHIKIRI

 1. ÜLDSÄTTED
  • Tallinna Reumaühing (edaspidi Ühing), lühendiga TRÜ, ühendab vabatahtlikkuse

alusel füüsilisi ja juriidilisi isikuid – reumaatilisi haigeid ja nende lähedasi, reumaatiliste haigetega tegelevaid isikuid või ühendusi;

 • Ühing on vabatahtlikkuse alusel ühendav ja avalikes huvides tegutsev iseseisev ühing, mis asutati Tallinnas 26.10.2001 a.;
 • Ühing on eraõiguslik juriidiline isik.;
 • Ühingu inglisekeelne nimetus on Tallinn Rheumatism Society
 • Ühingu juriidiline aadress on Eesti Vabariik, Tallinn;
 • Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast;
 • Ühing kui ühiskondlik organisatsioon teeb koostööd teiste

patsiendiorganisatsioonidega, oma katusorganisatsioonidega, riigiasutustega ja kohalike omavalitsustega ning teiste organisatsioonidega nii Eesti Vabariigis kui teistes riikides;

 • Ühing võib olla rahvusvaheliste organisatsioonide liige;
 • Iga ühingusse astunud isik võib samaaegselt kuuluda mõnda teise ühingusse vöi selle juhatusse, samuti ühing ise vöib astuda teise organisatsiooni, ühingu vöi liidu liikmeks nii kodu- kui välismaal;
 1. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril;
 2. ÜHINGU EESMÄRGID JA PÖHIÜLESANDED
  • Ühingu eesmärgiks on kaitsta ja tõsta luu-ja liigesehaigete elukvaliteeti ja heaolu läbi huvikaitse ja koostöö ning tugevdada koostööd ühiskonnas erinevate sihtgruppide vahel erinevate koostöövormide kaudu;
  • Ühing aitab kaasa kroonilistele haigetele ja puuetega inimestele vajalike sotsiaalsete garantiide loomisele, tõhusale luu-ja liigesehaiguste ravile ja ennetamisele;
  • Ühingu eesmärgiks on ühiskonna teavitamine reumaatiliste haiguste ennetamise võimalustest ja varajase ravi vajadustest;

Eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi muuhulgas järgmisi tegevusi:

2.1.1.Tutvustatakse luu-ja liigesehaiguste riskitegureid ja peamisi sümptomeid nii riskigruppidele kui laiemale avalikkusele;

2.1.2. Viiakse huvilistele läbi koolitusi ja konsultatsioone ning nõustamist luu-ja liigesehaiguste ennetamise, taastumise ja toimetuleku teemadel;

2.1.3.Propageeritakse ja tutvustatakse reumaatiliste haigetele sobivaid liikumisviise ja taastusravi võimalusi ning kättesaadavust raviasutustes, taastusravikeskustes ja muudes sotsiaal-ja tervishoiuasutustes;

 • Tutvustatakse luu-ja liigesehaigetele kaasaegse ravi ja abivahendite kättesaadavuse võimalusi ning tagasi tööellu pöördumise ja ümberõppe võimalusi;
 • Algatatakse ja viiakse läbi ühingu eesmärke toetavaid projekte ja programme;

2.1.6.Arendatakse ühingu eesmärgi saavutamist toetavaid koostöösuhteid avaliku ja erasektori ning vabakonna organisatsioonidega;

 • Korraldatakse infopäevi, konsultatsioone, nõuandepäevi ja toimetulekut toetavaid teenuseid tutvustavaid üritusi reumaatilistele haigetele ning nendega tegelevatele inimestele;
 • Korraldatakse luu-ja liigesehaigetele tervise – ja kultuuriüritusi;
 • Tõstatatakse ja püütakse lahendada koostöös kohaliku omavalitsuse ja riigiasutustega küsimusi, mis on seotud reumaatiliste haiguste ravi- ja toimetulekuga;
 • Tehakse koostööd ja vahetatakse kogemusi teiste maade sarnaste organisatsioonidega
 1. ÜHINGU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  • Õigus olla vahendajaks ühingu liikmete ja kohaliku omavalitsuse ning muude organisatsioonide vahel;
  • Õigus teha koostööd teiste ühingutega ja meditsiiniasutuste ja – ühendustega;
  • Õigus võtta vastu abirahasid, annetusi, pärandusi, omada kinnisvara ja väärtpabereid;
  • Õigus anda välja trükiseid, veebiväljaandeid;
 2. Õigus korraldada tasulisi üritusi ja pakkuda teenuseid heategevuse eesmärkidel.
 3. LIIKMETE ÕIGUSED
  • Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik (sh toetajaliikmed), kes on valmis aktiivselt kaasa lööma või toetama ühingu tööd eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks võib olla iga inimene sõltumata kodakondsusest, elukohast ja east;
  • Ühingu liikmeks võetakse kirjaliku avalduse alusel ning liikmeks võtmine otsustatakse ühingu üldkoosolekul või juhatuse koosolekul;
  • Ühingu üldkoosolekul või juhatusel on õigus välja arvata liikmete nimekirjast need, kes ei ole ühe aasta jooksul tasunud seltsi liikmemaksu;
  • Ühingust saab välja astuda kirjaliku avalduse alusel ning väljaastumise kinnitab juhatus;
  • Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta:
  • Osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
  • Valida ja olla valitud ühingu juhatusse;
  • Esitada avaldusi ja teha ettepanekuid juhatusele ning liikmetele ja saada neilt selgitusi oma pöördumiste kohta;
 4. Saada ühingu poolt pakutavaid soodustusi ja abi ning samuti kõiki muid teenuseid, mida ühing pakub avalikult kõikidele oma sihtgrupi esindajatele. Toetuse ja teenuse osutamise võimalused ja viisid otsustavad üldkoosolek või juhatus;

4.10. Võtta osa kõikidest ühingu liikmetele mõeldud üritustest;

 1. Saada informatsiooni ühingu ürituste kohta;.
 2. LIIKMETE KOHUSTUSED

5.1.Tunnistada ja täita kõiki ühingu põhikirja punkte;

5.2.Õigeaegselt täita ühingusse kuulumise, samuti endale vabatahtlikult võetud kohustusi;

5.3.Tunnistada ja täita ühingu poolt ülesseatud ülesandeid, eesmärke ning juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid;

5.4.Hoida ja mitte kahjustada oma tegevusega ühingu mainet;

5.5.Tasuda liikmemaksu, mille suuruse otsustab ühingu üldkoosolek.

 1. Lahkuv liige peab täitma enne lahkumist kõik antud aastal endale võetud lepingulised ja materiaalsed kohustused.
  • Maksma kehtestatud tähtaegadel ja suuruses liikmemaksu;
  • Ühingu liikme vöib ühingust välja arvata juhul kui:
   • liikme tegevus on vastuolus ühingu põhikirja ja eesmärkidega;
   • liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudel, kui ta ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu;
   • esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;
   • on kahjustanud ühingu või selle liikmete mainet;
  • .ÜLDKOOSOLEK

6.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal ühingu hääletusõigust omaval liikmel on üks hääl;

6.2.Üldkoosoleku kutsub kokku ühingu juhatus kirjaliku kutse alusel;

 • Üldkoosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas;
  • Otsuseid võetakse vastu hääletamise tulemuse põhjal. Otsus jõustub, kui selle poolt hääletab 51% kohalolijatest;
  • Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust;
  • Hääletusõigust omavad liikmed alates 18.eluaastast;
  • Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

6.7.1.Põhikirja muutmine (põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest);

6.7.2.Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

6.7.3.Juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;

6.7.4.Majandusaasta aruande kinnitamine;

6.7.5. Mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

6.7.6.Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse

7.JUHTIMINE

 • Ühingu igapäevast tegevust juhib ja esindab juhatus, mille alammäär on kolm ja ülemmäär viis liiget;

7.2.Juhatus on ühingu otsuste elluviija;

7.3.Juhatuse liikmed valitakse hääletuse teel esitatud kandidaatide hulgast üldkoosolekul;

 1. Juhatuse esimehe valivad juhatuse liikmed üldkoosolekule järgneval juhatuse koosolekul;
  • Juhatus valitakse üldkoosolekul viieks aastaks;
  • Juhatuse tegevusvaldkonda kuuluvad:

7.6.1.Ühingu juhtimine üldkoosolekute vahelisel perioodil;

7.6.2.Ühingu üldkoosolekute ettevalmistamine ning kokku kutsumine;

 • Arvepidamine liikmete ja liikmemaksude üle;
 • Ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine kirjalike avalduste alusel;

7.6.5.Liikmete väljaarvamine ühingu liikmeskonnast, kes ei ole tasunud liikmemaksu;

7.6.6.Ühingu arengukava, projektide ja eelarve koostamine ning elluviimine;

7.6.7.Majandusaasta raamatupidamise korraldamine ja aruande koostamine;

7.6.8.Ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele;

7.6.9.Ühingu esindamine kõigis teistes organisatsioonides, töögruppides, nõupidamistel;

7.6.10.Juhindumine oma tegevuses Eesti vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast;

7.6.11.Juhatus annab enne üldkoosolekut igale ühingu liikmele tutvumiseks ühingu eelmise majandusaasta aruande ja bilansi;

7.6.12. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikides õigustoimingutes;

7.6.13.Juhatus võib korraldada mittetulundusühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju.

 1. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA

8.1.Ühingu rahalised vahendid moodustatakse liikmemaksudest; vabatahtlikest annetustest; laekumistest ettevõtetelt, riigilt, majandusorganisatsioonidelt ja muust tegevusest;

8.2.Ühing võib omandada, asutada ja võõrandada oma tegevuseks vajaminevat vara põhikirjas ettenähtud korras;

8.3.Ühing võib omada hooneid, rajatisi ja muid materiaalseid väärtusi;

8.4.Ühingu majandustegevusalased suhted riigi, kohalike omavalitsuste, teiste ühingute, ettevõtete ja üksikisikutega põhinevad lepingulisel alusel;

8.5.Ühingul on õigus saada riigi käest tasuta või tasu eest ruume, hooneid, seadmeid, maad;

8.6.Ühing hoiab oma raha pangas/pankades, saades hoiuseprotsenti;

 1. Ühingu finantsmajandusliku tegevuse aruanded esitab liikmetele juhatus;
  • Ühing on kohustatud seadusega sätestatud korras pidama raamatupidamise arvestust, tasuma riiklikke ja kohalikke makse ning esitama maksuametile tuludeklaratsiooni;
  • Ühing ei jaga oma vara ega tulu ning ei anna materiaalselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele.
 2. JÄRELEVALVE
 3. Ühingu tegevuse üle teostab järelevalvet juhatus.
 4. ÜHINGU LIKVIDEERIMINE

10.1.Ühing likvideeritakse seaduses ettenähtud korrale või üldkoosoleku otsusega liikmete 51 % lise häälteenamusega;

10.2.Ühingu likvideerimise korral valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, määrab kindlaks komisjoni asukoha, tema volitused, likvideerimise korra ja pretensioonide esitamise tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui kaks kuud;

 1. Ühingu likvideerimise tähtaja lõpul esitab likvideerimiskomisjon liikmetele likvideerimisaruande ja bilansi;

10.4. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.